Oproep aan de Kerk

Oproep aan de Kerk wereldwijd

Wij zijn volgelingen van Jezus in vergadering bijeen. Wij zijn afkomstig uit vele landen, uit vele kerkelijke tradities en uit de Messiasbelijdende Joodse Gemeenschap, zowel in Israël als in de diaspora. Wij kwamen samen in Jeruzalem van 12–14 september 2006 onder auspiciën van de beweging Toward Jerusalem Council II (TJCII) en de Olive Tree Fellowship van Jeruzalem. Het doel van onze bijeenkomst was om samen te bidden en om – langs de weg van berouw en schuldbelijdenis – verzoening te zoeken met de HEER en met elkaar.

Vanuit deze vergadering doen we in naam van TJCII de volgende oproep aan de Kerk wereldwijd:

1. Hoor onze oproep om erkenning van en gemeenschap met onze Messiasbelijdende Joodse broeders en zusters. Zij zijn als Joden tot geloof gekomen in Jezus als Heer, Redder en Messias. Zij proberen dit geloof gestalte te geven in gemeenschappen waarvan eredienst, onderwijs en levensstijl uitgesproken Joods zijn.

2. Hoor ons verlangen naar de dag, dat er een tweede ‘Vergadering van Jeruzalem’ zal plaatsvinden, waar het leiderschap van de geloofsgemeenschap uit de volken (“ecclesia ex gentibus”) de weer tot leven gekomen geloofsgemeenschap uit de besnijdenis (“ecclesia ex Judaeïs”) zal erkennen, daarmee volledige gemeenschap zal willen hebben en ook alle decreten en kerkelijke wetgeving zal herroepen die gericht waren tegen Joodse vormen van kerk-zijn.

3. Hoor onze roep om – wil zo’n tweede ‘Vergadering van Jeruzalem’ kunnen plaatsvinden – een door de Heilige Geest geleid proces van gemeenschappelijk berouw en schuldbelijdenis voor:

  • alle vormen van antisemitisme
  • alle gedwongen assimilatie van Joodse gelovigen in de kerkelijke gemeenschappen
  • van de volkeren en gedwongen aanpassing aan hun cultuur en manier van denken
  • alle vormen van vervangingsleer waarin geleerd wordt dat God het Joodse volk heeft verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen
  • alle daden die hebben bijgedragen tot het nagenoeg uitroeien van Joods geloof in Jezus

4. Hoor onze oproep om het herstel van Jeruzalem tot de volheid zoals God die bedoeld heeft:

  • als een profetische stad centraal in Gods verlossende werk
  • als een stad van gezag in het wereldwijde Lichaam van Christus
  • als een stad van verzoening die een zegen zal zijn voor alle volken

5. Hoor onze oproep aan alle kerken om hun Joodse wortels te herontdekken.

6. Hoor onze oproep om verzoening in Christus tussen de Joodse gelovigen en gelovigen van andere etnische achtergronden en kerkelijke tradities (zie Efeze 2: 14-15). Dit zal een vervulling vormen van het gebed van Jezus in Johannes 17: 21 en nieuwe dynamiek geven aan de beweging voor eenheid onder de kerken en gelovigen uit de volken.

7. Hoor ons verlangen dat dit werk van verzoening zal leiden tot grote voortgang in de verkondiging van het evangelie en tot het herstel van gerechtigheid onder de verdeelde volken van de wereld (zie Romeinen 11: 11-15).

Wij bidden dat het antwoord op deze oproep krachtig zal bijdragen aan de groeiende beweging van verzoening, op zowel gemeenschappelijk als persoonlijk vlak, tussen de leerlingen van Jezus, zowel de Joodse leerlingen uit Israël als de christelijke leerlingen uit de volken.

Oproep aan de Kerk wereldwijd

 


 

De Zeven Verklaringen

Een voorstel voor een verklaring van de kerken waarin de Messiaans-Joodse beweging wordt aanvaard

Deze verklaring is opgesteld door leden van het Internationale Comité en aanvaard door het hele Comité in 2007 om aan de kerken een idee te geven hoe zij zouden kunnen reageren op Een oproep aan de Kerk, en op de vraag: ‘Op wat voor soort reactie hoopt TJC-II van de kant van de christelijke kerken?’

In Handelingen 15 zien wij dat de eerste ‘Vergadering van Jeruzalem’ koos voor het principe van respect voor verscheidenheid binnen het Lichaam van Christus met betrekking tot de identiteit van Joodse en niet-Joodse gelovigen. In overeenstemming daarmee leggen wij, ………………………………………, de volgende verklaring af:

1. We spreken uit dat de uitverkiezing van Israël onherroepelijk is en wij spreken uit dat het werk van de HEER met het Joodse volk met betrekking tot hun redding en de roeping van Israël om een zegen te zijn voor de volkeren nog niet voltooid is.

2. We spreken uit dat Joden die tot geloof komen in de Messias Jezus, geroepen zijn om hun Joodse identiteit te behouden en te leven als deel van hun volk op een wijze die in overeenstemming is met het Nieuwe Verbond.

3. We spreken uit dat het vormen van Messiaans-Joodse gemeentes een belangrijke en effectieve manier is om uitdrukking te geven aan een collectieve Joodse identiteit (in Jezus) en als een manier om een getuigenis te vormen van Jezus voor de Joodse gemeenschap. We bevestigen ook Joodse groepen die onderdeel uitmaken van de kerken en die zich toegelegd hebben op het onderhouden van hun Joodse leven en identiteit.

4. We spreken uit dat wij als kerk bereid zijn om bruggen te bouwen met de Messiaans- Joodse gemeenschap; om vriendschapsbanden op te bouwen en om te bidden voor hun groei en bloei. We zullen dit blijven doen ook wanneer de locale of nationale Joodse gemeenschap daarmee moeite heeft.

5. We spreken uit dat wij bereid zijn om onze middelen ook ter beschikking te stellen van Messiaans-Joodse gemeentes en theologische scholen opdat zij zo in staat gesteld worden hun door de HEER gegeven bestemming te bereiken.

6. We spreken we uit dat wij bereid zijn om een stem te zijn binnen ons kerkverband en onze invloed uit te oefenen om weerstand te bieden aan alle vormen van antisemitisme, de vervangingstheologie en iedere vorm van onderricht die het gestalte geven aan een Joodse identiteit in Jezus uitsluit.

7. Tenslotte spreken we uit dat wanneer de levenswijze van de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de volkeren met hun onderscheiden identiteiten samen opgroeien, de HEER daardoor verheerlijkt zal worden, dat het Koninkrijk van God erdoor bevorderd zal worden en dat de visie van ‘de éne nieuwe mens’ van Efeziërs 2 zich dan zal ontvouwen als onderdeel van de oorspronkelijke zegen van Abraham voor de volkeren.

De Zeven Verklaringen

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.