Missie en Visie

TJCII wil dienstbaar zijn aan het herstel van eenheid binnen het Lichaam van Jezus Christus. Allereerst aan het herstel van de eenheid tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen. Maar omdat in de loop der eeuwen de geloofsgemeenschap rond Jezus Christus een zeer gevarieerd geheel is geworden, bestaande uit (soms zeer) grote en kleinere kerkelijke gemeenschappen van allerlei richting, brengt het verlangen de allereerste breuk te zien genezen natuurlijk ook mee dat de andere breuken binnen de wereldwijde kerk ons brengen tot verootmoediging, verzoening en wederzijdse erkenning.

Binnen de internationale gemeenschap van TJCII zien we deze hernieuwde liefde voor de eenheid dan ook ontstaan en groeien. 

De naam ‘Toward Jerusalem Council II’ refereert aan de (eerste) vergadering van de apostelen in Jeruzalem (Handelingen 15). Dit ‘Apostelconvent’, deze Raad, dit prototype van een concilie, werd bijeengeroepen rond de vraag of niet-Joodse gelovigen als Jood moesten gaan leven om het heil van Messias Jezus te ontvangen.

De – door de Heilige Geest geleide – beslissing van deze vergadering was dat zij als niet-Joden welkom waren en bleven in de kring van het heil.

De ontwikkelingen in de eeuwen na deze vergadering hebben een situatie gecreëerd die vraagt om een ‘Tweede Vergadering in Jeruzalem’ waar precies het omgekeerde uitgesproken zou moeten worden, namelijk dat Joodse gelovigen juist geroepen zijn om als Joden Jezus/Jesjoea te volgen, in nauwe verbondenheid met het geheel van het Joodse volk.

Ons lange-termijn-geloofsdoel is dan ook dat er opeen dag in Jeruzalem zo’n Tweede Vergadering wordt gehouden, waar Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’ elkaar volledig zullen aanvaarden in het ene Lichaam van Jezus Christus/Jesjoea haMasjiach. 

Dan zal zichtbaar worden wat de apostel Paulus aanduidt als hij spreekt over ‘de ene nieuwe mens’ (Efeziërs 2:13-16).