Oproep aan de Kerk wereldwijd

Wij zijn volgelingen van Jezus in vergadering bijeen. Wij zijn afkomstig uit vele landen, uit vele kerkelijke tradities en uit de Messiasbelijdende Joodse Gemeenschap, zowel in Israël als in de diaspora. Wij kwamen samen in Jeruzalem van 12-14 september 2006 onder auspiciën van de beweging Toward Jerusalem Council II (TJCII) en de Olive Tree Fellowship van Jeruzalem. Het doel van onze bijeenkomst was om samen te bidden en om – langs de weg van berouw en schuldbelijdenis – verzoening te zoeken met de HEER en met elkaar.

Vanuit deze vergadering doen we in naam van TJCII de volgende oproep aan de Kerk wereldwijd:

1. Hoor onze oproep om erkenning van en gemeenschap met onze Messiasbelijdende Joodse broeders en zusters.

Zij zijn als Joden tot geloof gekomen in Jezus als Heer, Redder en Messias. Zij proberen dit geloof gestalte te geven in gemeenschappen waarvan eredienst, onderwijs en levensstijl uitgesproken Joods zijn.

2. Hoor ons verlangen naar de dag, dat er een tweede ‘Vergadering van Jeruzalem’ zal plaatsvinden

waar het leiderschap van de geloofsgemeenschap uit de volken (‘ecclesia ex gentibus’) de weer tot leven gekomen geloofsgemeenschap uit de besnijdenis (‘ecclesia ex Judaeïs’) zal erkennen, daarmee volledige gemeenschap zal willen hebben en ook alle decreten en kerkelijke wetgeving zal herroepen die gericht waren tegen Joodse vormen van kerk-zijn.

3. Hoor onze roep om – wil zo’n tweede ‘Vergadering van Jeruzalem’ kunnen plaatsvinden – een door de Heilige Geest geleid proces van gemeenschappelijk berouw en schuldbelijdenis voor:
  • alle vormen van antisemitisme
  • alle gedwongen assimilatie van Joodse gelovigen in de kerkelijke gemeenschappen van de volkeren en gedwongen aanpassing aan hun cultuur en manier van denken
  • alle vormen van vervangingsleer waarin geleerd wordt dat God het Joodse volk heeft verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen
  • alle daden die hebben bijgedragen tot het nagenoeg uitroeien van Joods geloof in Jezus
4. Hoor onze oproep om het herstel van Jeruzalem tot de volheid zoals God die bedoeld heeft:
  • als een profetische stad centraal in Gods verlossende werk
  • als een stad van gezag in het wereldwijde Lichaam van Christus
  • als een stad van verzoening die een zegen zal zijn voor alle volken
5. Hoor onze oproep aan alle kerken …

Hoor onze oproep aan alle kerken om hun Joodse wortels te herontdekken.

6. Hoor onze oproep om verzoening in Christus tussen de Joodse gelovigen en gelovigen van andere etnische achtergronden en kerkelijke tradities (zie Efeze 2: 14-15).

Dit zal een vervulling vormen van het gebed van Jezus in Johannes 17: 21 en nieuwe dynamiek geven aan de beweging voor eenheid onder de kerken en gelovigen uit de volken.

7. Hoor ons verlangen dat dit werk van verzoening zal leiden tot grote voortgang in de verkondiging van het evangelie en tot het herstel van gerechtigheid onder de verdeelde volken van de wereld (zie Romeinen 11: 11-15).

Wij bidden dat het antwoord op deze oproep krachtig zal bijdragen aan de groeiende beweging van verzoening, op zowel gemeenschappelijk als persoonlijk vlak, tussen de leerlingen van Jezus, zowel de Joodse leerlingen uit Israël als de christelijke leerlingen uit de volken.

Teken ook de verklaring van bevestiging en bemoediging

Een publieke erkenning van instemming met de 7 punten uit de verklaring is een belangrijke stap in het genezingsproces van de Kerk.

Ik onderteken de 7 verklaringen