Verklaring van Bevestiging en Bemoediging

In overeenstemming met het principe van respect voor de verscheidenheid binnen het Lichaam van Christus met betrekking tot de identiteit van de Joodse en de niet‐Joodse gelovigen, zoals besloten tijdens de oorspronkelijke ‘Vergadering van Jeruzalem’ in Handelingen hoofdstuk 15, leggen wij de volgende verklaring af:

1
We spreken uit dat de uitverkiezing van Israël onherroepelijk is en dat het werk van de HEER met het Joodse volk met betrekking tot heil en verlossing en de roeping van Israël om een zegen te zijn voor de volkeren nog niet voltooid is.

2
We moedigen Joden die tot geloof komen in de Messias, Jezus, aan om hun Joodse identiteit vast te houden en te leven als deel van hun volk op een wijze die in overeenstemming is met het Nieuwe Verbond.

3
We bevestigen dat het vormen van Messiaans‐Joodse gemeentes een belangrijke en effectieve manier is om uitdrukking te geven aan collectieve Joodse identiteit in Jezus. We bevestigen ook individuele Joodse gelovigen en groepen die onderdeel uitmaken van de kerken en moedigen hun toewijding aan Joods leven en Joodse identiteit aan.

4
We nodigen kerken en kerkelijke organisaties van alle tradities uit om bruggen te bouwen naar Messiaans‐Joodse gemeentes en groepen en om vriendschapsbanden met hen aan te gaan.

5
We moedigen Messiaans‐Joodse gemeentes aan om een authentieke Joodse expressie van hun geloof in Jezus de Messias te ontwikkelen en zo hun door de HEER bedoelde taak/rol te vervullen. Ze kunnen daarbij op ons als gelovigen uit de volkeren vertrouwen als hun broeders en zusters in de Messias.

6
We willen een stem zijn binnen ons kerkverband ‐ en ook binnen andere verbanden waarin we invloed hebben ‐ om weerstand te bieden aan alle vormen van antisemitisme, vervangingstheologie en vormen van onderricht waarbinnen geen ruimte is voor een Joodse identiteit in Jezus.

7
We zijn ervan overtuigd dat wanneer het leven‐in‐Jezus van Joodse gelovigen en van gelovigen uit de volkeren, elk met een onderscheiden identiteit, in gezamenlijkheid organisch tot bloei komt, de HEER daardoor verheerlijkt zal worden, dat het Koninkrijk van God erdoor bevorderd zal worden en dat de Goddelijke bedoeling van ‘de éne nieuwe mens’ (Efeziërs 2:15) zich dan zal ontvouwen als vrucht van de oorspronkelijke zegen van Abraham voor de volkeren.

Vanwege het internationale karakter van Toward Jerusalem Council II kunnen documenten per regio soms enigszins verschillen. Soms vindt ook aanpassing of wijziging van documenten plaats.

Verklaring van Bevestiging en Bemoediging

Ik onderteken

1 + 13 =